Зарабатывай на рекламе на своем авто

Преврати свой автомобиль в ежемесячный доход!

Зарабатывай на рекламе на своем авто
Узнай сколько можешь заработать
€ 279 ежемесячно

Преврати свой автомобиль в ежемесячный доход!

Что такое Autopromo?
Независимо от марки и модели Твоего авто. Autopromo делает Твое авто личным источником дохода. Самое главное, что Тебе не нужно менять свои направления. Перемещайся по своей повседневной дороге с рекламой на авто и в конце кампании получай за это зарплату.

Почему Autopromo?

Euro

Никакого ежемесячного платежа

Тебе ни за что платить не нужно. Участвуй в кампании и получай за это зарплату.

Euro

Участвуй, когда пожелаешь

Получив предложение о рекламной кампании, у Тебя есть возможность принять или отклонить предложение.

Euro

Не изменяй свой маршрут

Участвуя в кампании, продолжай использовать свой привычный маршрут.

Начни зарабатывать за 3 шага!

1.

Регистрируйся

Регистрируй информацию о себе, своем авто и повседневном маршруте.

2.

Получи подтверждение и активизируй свой профиль

После получения подтверждения присоедини фотографию водительских прав, фотографию автомобиля и технический паспорт.

3.

Участвуй в первой кампании!

Когда твой автомобиль активизирован, он становится доступен рекламодателям . Предложение об участии в кампании ты получишь по электронной почте.

Начинай зарабатывать уже сегодня!

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Ежемесячный потенциал
€ 279 ежемесячно
Начать
Регистрируйтесь как водитель
Не собирай свою машину? Нажмите здесь!

Нажимая регистрироваться, соглашаетесь с условиями пользования и политикой конфиденциальности платформы Autopromo.

Šis līgums (turpmāk – “Līgums”) reglamentē attiecības starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FRIENDLY”, reģistrācijas numurs 40103707380, juridiskā adrese Avotu iela 13, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”) un “AutoPromo” lietojumprogrammas gala lietotāju. Sabiedrība un “AutoPromo” lietojumprogrammas gala lietotājs turpmāk kopā – “Puses”; atsevišķi – “Puse”.

I.LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI UN SAĪSINĀJUMI.

Aktīvais Režīms

AutoPromo režīms, kas ļauj sekot Lietotāja kustībai, izmantojot GPS navigācijas sistēmu, kas uzstādīta Lietotāja Ierīcē

AutoPromo

viedtālruņu lietojumprogramma “AutoPromo” ar visiem tās papildinājumiem un atjauninājumiem

Auto

transportlīdzeklis, kas reģistrēts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kuru vada Lietotājs, pamatojoties uz īpašumtiesībām vai cita likumīga pamata, kas dod Lietotājam tiesības transportlīdzekli izmantot pēc saviem ieskatiem

GPS

globālā pozicionēšanas sistēma

Ierīce

viedtālrunis, kurā var lietot AutoPromo

Kampaņa

reklāmas kampaņa, kurā Lietotājs var piedalīties saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem un kura laikā uz Lietotāja Auto tiek izvietotas reklāmas uzlīmes

Konts

AutoPromo izveidots Lietotāja konts, kas satur Lietotāja datus, kas nepieciešami viņa identifikācijai (autentifikācijai) AutoPromo un piekļuves piešķiršanai Lietotāja personas datiem, iestatījumiem, īpašajiem piedāvājumiem, Kampaņām, statistikai un citai informācijai, ko Lietotājs var iegūt, lietojot AutoPromo

Lietotājs

fiziska persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un kurai ir tiesības noslēgt Līgumu, kas ir Līguma puse un kurai ir tiesības izmantot AutoPromo saskaņā ar Līgumu

Lietotāja Informācija

jebkāda informācija, dati un/vai citi materiāli, ko Lietotājs augšupielādējis, izmantojot AutoPromo

Reklāmas Izvietošana

attiecības starp Lietotāju un Sabiedrību, kas rodas, izvietojot reklāmas uzlīmes uz Lietotāja Auto Kampaņas laikā

Tīmekļvietne

Interneta vietne, https://autopromo.lv/

Zibakcija

Kampaņa, kuras ietvaros Lietotājs Sabiedrības noteiktā laika periodā brauc pa Sabiedrības noteiktu maršrutu

 

II.LĪGUMA PRIEKŠMETS. NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 

1.Līgums regulē attiecības starp Lietotāju un Sabiedrību AutoPromo izmantošanas un Reklāmas Izvietošanas ietvaros, Lietotājam piedaloties Kampaņā. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs piekrīt tā noteikumiem un nosacījumiem, izveidojot Kontu.

 

2.Atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem Lietotājs var piedalīties Kampaņās, un Lietotājs apņemas izvietot reklāmas uzlīmes uz Auto Kampaņas laikā atbilstoši Sabiedrības norādēm. Lietotājs var piedalīties Kampaņā, izmantojot AutoPromo, kas reģistrē ar Lietotāja piedalīšanos Kampaņā saistīto informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, informāciju attiecībā uz Auto nobraukto attālumu.

 

3.Sabiedrībai ir tiesības noteikt papildus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz Reklāmas Izvietošanu konkrētas Kampaņas ietvaros. Sabiedrībai jāziņo Lietotājam par papildus noteikumu un nosacījumu piemērošanu Lietotājam atbilstoši Līguma VII. nodaļai. Ar Lietotāja piekrišanas brīdi papildus noteikumiem un nosacījumiem šī punkta izpratnē tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. Pretrunu gadījumā starp Līgumu un papildus noteikumiem un nosacījumiem šī punkta izpratnē priekšroka dodama papildus noteikumiem un nosacījumiem.

 

4.AutoPromo, tajā skaitā, bet ne tikai, AutoPromo dizains, teksti, skaņas efekti, attēli, videomateriāli, zīmes, kā arī citas AutoPromo daļas, ir un/vai satur intelektuālā īpašuma tiesību objektus, kas pieder tikai to likumīgajiem īpašniekiem. Jebkāda intelektuālā īpašuma tiesību objektu, kas saistīti ar AutoPromo, izmantošana ir aizliegta, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.

 

III.AUTOPROMO

 

5.AutoPromo ir lietojumprogramma, kuru, instalējot un lietojot Ierīcē, Lietotājs var piedalīties Kampaņās. AutoPromo var tikt lietota Aktīvajā Režīmā, kā arī gaidīšanas režīmā.

 

6.Sabiedrība nesniedz garantijas un neuzņemas saistības attiecībā uz AutoPromo atbilstību Lietotāja prasībām, apmierinātību ar AutoPromo lietošanu, AutoPromo funkciju atbilstību Lietotāja prasībām, nepārtrauktu un nekļūdīgu AutoPromo darbību. Lietotājs saprot un piekrīt, ka ir pilnībā atbildīgs par jebkuru Lietotāja Saturu.

 

7.AutoPromo darbībai ir nepieciešams interneta savienojums. Par interneta savienojuma nodrošināšanu AutoPromo lietošanas vajadzībām ir atbildīgs Lietotājs. Sabiedrība neatlīdzina Lietotājam tā izdevumus, tajā skaitā, bet ne tikai, izdevumus, kas saistīti ar mobilo sakaru operatora pieprasītiem maksājumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, maksājumiem par datplūsmu.

 

IV.LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

8.Lietotājam ir tiesības lietot AutoPromo atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem, kā arī Sabiedrības norādēm, tajā skaitā, bet ne tikai, izveidojot un dzēšot savu Kontu.

 

9.Lietotājs ievēro Līguma noteikumus un nosacījumus pilnā apmērā. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no Līguma noteikumiem un/vai nosacījumiem, Lietotājs pārtrauc AutoPromo lietošanu un dzēš AutoPromo no Ierīces.

 

10.Izveidojot Kontu, Lietotājs sniedz precīzu un patiesu informāciju. Ja pēc Konta izveides mainās Lietotāja sniegtā informācija, Lietotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā atjaunina Konta izveides procesā sniegto informāciju.

 

11.Lietotājs veic saprātīgas darbības sava Konta aizsardzībai, tajā skaitā, bet ne tikai, lai novērstu trešo personu neatļautu piekļuvi Kontam. Lietotājs neatklāj trešajām personām savus identifikācijas datus, kas nodrošina piekļuvi Kontam. Lietotājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā informē Sabiedrību par jebkādiem neatļautiem Konta izmantošanas gadījumiem, Konta drošības pārkāpumiem un/vai citiem līdzīga rakstura notikumiem.

 

12.Pēc Sabiedrības pieprasījuma Lietotājs iesniedz pierādījumus par Sabiedrībai sniegtajiem personas datiem un citu informāciju, kas nepieciešama Līguma noslēgšanai, no Līguma izrietošo saistību izpildei un tiesību izlietošanai, kā arī Latvijas Republikas normatīvo aktu ievērošanai.

 

13.Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai un/vai trešajām personām jebkādus zaudējumus, kas rodas Lietotāja darbību rezultātā, tostarp Līguma pārkāpumu vai citu tiesību pārkāpumu rezultātā.

 

14.Lietotājs apzinās, ka AutoPromo var tikt ieviestas izmaiņas un/vai papildinājumi, izveidojot un uzstādot jaunas programmatūras daļas, kas var izraisīt pārtraukumus un apturēšanu piekļuvei AutoPromo. Lietotājs apzinās, ka izmaiņas un/vai papildinājumi šī Līguma punkta izpratnē ir AutoPromo lietošanas procesa neatņemama sastāvdaļa un dod piekrišanu šādu izmaiņu un/vai papildinājumu veikšanai bez iepriekšējas Lietotāja brīdināšanas vai atļaujas saņemšanas no Lietotāja.

 

15.Lietotājam Kampaņas laikā ir aizliegts:

15.1.Lietot AutoPromo Aktīvajā Režīmā, ja Lietotājs nebrauc ar Auto, uz kura izvietotas reklāmas uzlīmes un/vai ja Lietotājs brauc ar Auto, uz kura nav izvietotas reklāmas uzlīmes.

15.2.Lietot AutoPromo, ja līdz Auto valsts tehniskās apskates veikšanas termiņa beigām ir palikušas mazāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. Par tehniskās apskates veikšanu Lietotājs paziņo Sabiedrībai, nosūtot elektronisku vēstuli uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: brauc@autopromo.lv.

15.3.Nodot Ierīci ar AutoPromo Aktīvajā Režīmā trešajām personām.

15.4.Lietojot AutoPromo Aktīvajā Režīmā, vienlaikus lietot programmas, kas var mainīt reālos datus, tajā skaitā, bet ne tikai, laiku, GPS koordinātas un citus.

15.5.Veikt jebkādas darbības, kas ietekmē datu precizitāti, kas attiecas uz Auto ar reklāmas uzlīmēm uz tā, brauciena maršrutu un ilgumu un/vai reklāmas uzlīmes uz Auto un to kvalitāti (ieskaitot redzamību), tajā skaitā, bet ne tikai, patvaļīgi, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Sabiedrību, noņemt reklāmas uzlīmes no Auto.

 

16.Lietotājam ir aizliegts:

16.1.Lietot AutoPromo pretēji Līguma noteikumiem un nosacījumiem un/vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, bet ne tikai, lietot cita Lietotāja Kontu.

16.2.Nodot trešajām personām saistības un tiesības, kas saistītas ar AutoPromo, tajā skaitā, bet ne tikai, atsavināt vai citādi nodot Kontu trešajai personai neatkarīgi no šāda darījuma tiesiskā pamata. Ja Lietotājs pārkāpj šī Līguma punktā minētos noteikumus, Lietotājs, kurš ir nodevis attiecīgo Kontu, saglabā visus Lietotāja pienākumus atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem. Personai, kurai nodots citas personas Konts, ir saistoši Līguma noteikumi un nosacījumi no Konta nodošanas brīža.

 

17.Piedaloties Kampaņā, Lietotājs

17.1.uztur Auto tīru un bez bojājumiem;

17.2.ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, tajā skaitā, bet ne tikai, ceļu satiksmi regulējošos normatīvos aktus, kā arī neapdraud ceļu satiksmes drošību;

17.3.ir atbildīgs par Reklāmas Izvietošanas atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

17.4.nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā ziņo Sabiedrībai par uz Auto izvietoto reklāmas uzlīmju tehniskiem vai vizuāliem bojājumiem vai noņemšanu, par katru Lietotāja administratīvo pārkāpumu vai pārkāpumu ceļu satiksmē, kurā iesaistīts Auto.

 

18.Pēc Sabiedrības pieprasījuma un saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem Lietotājs nekavējoties sniedz precīzas un patiesas Auto un/vai tā rādītāju (tajā skaitā, bet ne tikai, odometra) fotoattēlus, kas nav rediģēti un ir tādā kvalitātes līmenī, kas ļauj Sabiedrībai novērtēt reklāmas uzlīmju un/vai Auto un/vai tā rādītāju (tajā skaitā, bet ne tikai, odometra) stāvokli un ietverto informāciju, lai pierādītu Lietotāja un attiecīgā Auto dalību Kampaņā. Lietotājs sniedz šādus fotoattēlus šī Līguma punkta izpratnē Kampaņas sākumā un beigās, kā arī pēc Sabiedrības pieprasījuma jebkurā laikā Kampaņas ietvaros, ko nosaka Sabiedrība pēc saviem ieskatiem. Lietotājs apņemas ievērot Sabiedrības sniegtos norādījumus, tajā skaitā, bet ne tikai, nosūtot fotoattēlus šī Līguma punkta izpratnē, fotoattēlos atspoguļojot arī Sabiedrības ģenerētos unikālos kodus, ko Sabiedrība iepriekš nosūta Lietotājam, lai pārliecinātos, ka fotoattēli ir uzņemti laikā, kad Sabiedrība tos no Lietotāja ir pieprasījusi.

 

19.Lietotājs apstiprina, ka:

19.1.Lietotājam ir tiesības noslēgt Līgumu.

19.2.Lietotājs ir Auto īpašnieks vai tam ir tiesības izmantot Auto pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz cita tiesiska pamata.

19.3.Ja Lietotājs nav Auto īpašnieks, Lietotājs ir saņēmis Auto īpašnieka piekrišanu Auto dalībai Kampaņā.

19.4.Auto nav operatīvais transportlīdzeklis Latvijas Republikas Ceļu satiksmes likuma izpratnē.

19.5.Lietotājs ir Lietotāja Satura īpašnieks un/vai Lietotājam ir tiesības nodot Sabiedrībai Lietotāja Saturu. Ne Lietotāja Saturs, ne jebkāda tā nodošana Sabiedrībai, kā arī Lietotāja Satura izmantošana, ko veic Sabiedrība, nepārkāpj Lietotāja vai trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādas citas tiesības vai Latvijas Republikas normatīvos aktus.

 

20.Lietotājs apņemas nevērsties pret Sabiedrību, Sabiedrības darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem, kā arī citām ar Sabiedrību saistītām personām ar prasībām un pretenzijām, kas izriet no Reklāmas Izvietošanas vai AutoPromo lietošanas; Līguma neievērošanas vai pārkāpumiem, par kuriem atbildīgs Lietotājs; Lietotāja Satura izmantošanas, ko veic Sabiedrība; Lietotāja tiesību pārkāpumiem, par kuriem ir atbildīgas trešās personas.

 

21.Lietotājs atlīdzina Sabiedrībai Auto aplīmēšanas ar reklāmas uzlīmēm izmaksas tajos gadījumos, kad:

21.1. Lietotājs attiecies no piedalīšanās Kampaņā jau pēc Auto aplīmēšanas ar reklāmas uzlīmēm;

21.2.Lietotājs Kampaņas laikā ar uz tā auto izvietotām reklāmdevēja uzlīmēm ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu;

21.3.Lietotājs piekritis piedalīties Zibakcijā, taču nav ievērojis Zibakcijas papildus noteikumus un nosacījumus attiecībā uz laiku un/vai maršrutu.

 

 

V.SABIEDRĪBAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI. SABIEDRĪBAS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

 

22.Sabiedrībai ir tiesības vienpusējā kārtībā ieviest izmaiņas un/vai papildinājumus AutoPromo, izveidojot un uzstādot jaunas programmatūras daļas, pārvaldīt AutoPromo un ar to saistītos tehniskos procesus pēc saviem ieskatiem bez iepriekšējas Lietotāja brīdināšanas vai atļaujas saņemšanas no Lietotāja.

 

23.Sabiedrībai ir tiesības ierobežot, apturēt un izbeigt Lietotāja AutoPromo lietošanas tiesības saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem, tajā skaitā, par Līguma noteikumu vai nosacījumu neievērošanu vai pārkāpšanu. Sabiedrībai nav pienākuma sniegt Lietotājam pierādījumus par apstākļiem, kas radīja AutoPromo lietošanas tiesību ierobežošanu, apturēšanu un/vai izbeigšanu. Par Līguma noteikumu un nosacījumu neievērošanu un pārkāpšanu Sabiedrībai ir tiesības Lietotāja Kontā var uzrādīt negatīva rakstura atsauksmes, piemēram, gadījumos, kad Lietotājs piekrīt piedalīties Kampaņā un vēlāk neierodas uz Auto aplīmēšanu ar uzlīmēm atbilstoši Sabiedrības norādēm.

 

24.Sabiedrība apņemas:

24.1.Piešķirt Lietotājam tiesības lietot AutoPromo atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem, ja Lietotājs atbilst Līguma noteikumiem un nosacījumiem un tos izpilda.

24.2.Nodrošināt Lietotājam iespēju lejupielādēt AutoPromo no “Apple Store” vai “Google Play” vai citādā Sabiedrības atļautā veidā.

24.3.Paziņot Lietotājam par Līguma grozījumiem, publicējot atbilstošu informāciju Tīmekļvietnē.

 

25.Sabiedrība nav atbildīga par:

25.1.Lietotāja un/vai trešo personu prettiesiskām darbībām, tajā skaitā, bet ne tikai, ar AutoPromo lietošanu saistītām prettiesiskām darbībām, piemēram, Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstošas Reklāmas Izvietošanu.

25.2.Lietotāja identifikācijai (autentifikācijai) AutoPromo Lietotāja Kontam nepieciešamo datu nozaudēšanu.

25.3.Nepilnīgu, neprecīzu vai nepareizu Lietotāja datu sniegšanu, izveidojot Kontu.

25.4.Interneta savienojuma neesamību vai sliktu Interneta savienojuma kvalitāti Lietotāja atrašanās vietā.

25.5.Lietotāju un jebkuru trešo personu zaudējumiem, kas radušies Līguma noteikumu un nosacījumu neievērošanas vai pārkāpšanas rezultātā, kā arī Līgumam neatbilstošas AutoPromo lietošanas rezultātā vai neatļautas piekļuves Lietotāja Kontam vai personas datiem, ieskaitot informācijai, kas saistīta ar Lietotāja Kontu, rezultātā.

25.6.Jebkādiem ceļu satiksmes negadījumiem, kā arī citiem starpgadījumiem, kuros iesaistīts Lietotājs un/vai Auto, piedaloties Kampaņā.

25.7.Jebkādiem Auto bojājumiem, ko izraisa uzlīmju izvietošana un noņemšana Kampaņas vajadzībām vai Lietotāja nespēju ievērot Līguma noteikumus un nosacījumus vai Sabiedrības sniegtos norādījumus, vai, ja Auto bija bojāts pirms tā iesaistīšanas Kampaņā (tajā skaitā, bet ne tikai, satiksmes negadījuma, uzturēšanas vai pārkrāsošanas rezultātā).

 

26.Sabiedrības kopējā atbildība pret Lietotāju nepārsniedz EUR 100 (viens simts euro). Sabiedrībai nerodas atbildība par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja neizpildi izraisījuši no Sabiedrības neatkarīgi cēloņi (nepārvarama vara), tajā skaitā, bet ne tikai stihiskas nelaimes, kara darbība, avārijas, katastrofas, epidēmijas, streiki, iekšēji nemieri, varas un pārvaldes institūciju rīcība, kā arī gadījumi, kad saistību izpildes neiespējamību nosaka valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti, kā arī ļaunprātīgas programmatūras ietekme un trešo personu negodīgas vai prettiesiskas darbības, kuru mērķis ir iegūt neatļautu piekļuvi vai atspējot AutoPromo programmatūru vai aparatūru. Par šī Līguma punktā minēto apstākļu iestāšanos Sabiedrība paziņo Lietotājam 5 (piecu) darba dienu laikā kopš to iestāšanās.

 

VI.ATLĪDZĪBAS SISTĒMA

 

27.Par dalību Kampaņā Lietotājs var saņemt atlīdzību, kuru Sabiedrība izmaksā Lietotājam vienu reizi mēnesī, pārskaitot līdzekļus uz Lietotāja norādīto bankas kontu. Lietotāja atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā attālumu, ko Auto nobrauc ar uzlīmēm, braukšanas laiku, datumu, vietu un citus Sabiedrības noteiktus faktorus.

 

28.Atlīdzības apmēra aprēķināšanas kārtība un nosacījumi tiek noteikti, pamatojoties uz konkrētās Kampaņas papildu nosacījumiem, kas dažādu Kampaņu ietvaros var atšķirties. Lietotājam tiek nodrošināta pieeja informācijai par atlīdzības aprēķināšanas kārtību, noteikumiem un nosacījumiem Lietotāja Kontā. Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusējā kārtībā mainīt atlīdzības aprēķināšanas kārtību, noteikumus un nosacījumus.

 

29.Lietotājs apzinās, ka piekrišana piedalīties Kampaņā un vēlāka Lietotāja bezdarbība, tajā skaitā, bet ne tikai, neierašanās uz Auto aplīmēšanu ar uzlīmēm atbilstoši Sabiedrības norādēm, nozīmē, ka Sabiedrība var liegt dalību turpmākās Kampaņās.

 

30.Sabiedrībai ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma samazināt Lietotāja saņemamo atlīdzību, ja Lietotājs pārkāpis jebkādu Līguma noteikumu vai nosacījumu. Sabiedrībai ir tiesības neizmaksāt Lietotājam atlīdzību par piedalīšanos, Kampaņā, ja:

30.1.Kampaņas laikā Auto ir iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā;

30.2.Lietotājs pārkāpis jebkādu Līguma noteikumu vai nosacījumu, tajā skaitā, bet ne tikai, Līguma 15.-18. punktu noteikumus.

 

VII.PAZIŅOJUMI

 

31.Sabiedrība ir tiesības nosūtīt Lietotājam informāciju par Līgumu ar jebkādiem līdzekļiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ar e-pastu, SMS un uznirstošo logu Lietotāja Ierīcē starpniecību, kā arī, publicējot informāciju Tīmekļvietnē. Noslēdzot Līgumu, Lietotājs dod savu piekrišanu paziņojumu saņemšanai no Sabiedrības ar šajā Līguma punktā norādīto līdzekļu starpniecību.

 

VIII.LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

 

32.Līgums stājas spēkā brīdī, kad Lietotājs piekrīt Līguma noteikumiem un nosacījumiem atbilstoši Līguma 1. punktam, un tas paliek spēkā visā Lietotāja AutoPromo lietošanas laikā.

 

33.Lietotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja viņš pārtrauc AutoPromo lietošanu un dzēš AutoPromo no visām Lietotāja Ierīcēm.

 

34.Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, izbeidzot Lietotāja piekļuvi un spēju izmantot AutoPromo jebkura Līguma noteikumu vai nosacījumu neievērošanas vai pārkāpšanas gadījumā. Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji grozīt Līgumu. Līguma grozījumi stājas spēkā ar to publicēšanu Tīmekļvietnē.

 

35.Ja pēc Līguma grozījumu publicēšanas Lietotājs turpina izmantot AutoPromo, uzskatāms, ka Lietotājs piekritis attiecīgajiem Līguma grozījumiem. Lietotājs ievēro ar Līgumā grozījumiem noteiktos noteikumus un nosacījumus arī tad, ja nav ar attiecīgajiem grozījumiem iepazinies. Līguma noteikumi un nosacījumi ir attiecināmi arī uz visiem AutoPromo atjauninājumiem, kas aizstāj vai papildina AutoPromo iepriekšējās versijas.

 

IX.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

 

36.Puses, parakstot Līgumu, apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas.

 

37.Līgumam pēc Lietotāja piekrišanas tā noteikumiem un nosacījumiem ir tāds pats juridiskais spēks kā Lietotāja parakstītam rakstveida dokumentam.

 

38.Lietotājs dod savu piekrišanu pilnīgai vai daļējai Sabiedrības tiesību un saistību nodošanai citām personām.

 

39.Līguma nodaļu virsraksti ir paredzēti tikai ērtībai, nevis Līguma noteikumu un nosacījumu interpretācijai.

 

40.Ja kāds no Līguma noteikumiem vai nosacījumiem jebkādā veidā kļūst par spēkā neesošu vai pretlikumīgu, tas nekādi neietekmē un neierobežo pārējo Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esamību un izpildīšanas un ievērošanas pienākumu, un Pusēm jāpilda savi pienākumi tādā veidā, kas visvairāk atbilst Pušu nodomiem, kas pastāvēja Līguma spēkā stāšanās brīdī.

 

41.Līgums ir noslēgts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumus. Pušu tiesības un pienākumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti.

 

42.Jebkurš strīds, domstarpība, nesaskaņa vai prasība, kas izriet Pušu starpā, tajā skaitā no Līguma, vai kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināts savstarpējo sarunu ceļā, taču, ja vienošanās par strīda noregulēšanu sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

PRIVACY POLICY

We care about your privacy, thus, the purpose of this privacy policy is to inform you – webpage users and AutoPromo drivers – about processing of your personal data incl., the purposes and legal basis, storage terms, your rights and other necessary information.

Data controller and our contact information                                                                                                                                                                 

Limited liability company "FRIENDLY"

Registration number: 40103707380

Address: 13 Avotu Street, Riga, LV-1011, Latvia

E-mail: brauc@autopromo.lv

Website: https://autopromo.lv/

 

Limited liability company "FRIENDLY", which maintains website https://autopromo.lv/ (hereinafter - AutoPromo) is considered a controller of your personal data according to the General Data Protection Regulation.

Core activity

AutoPromo platform connects drivers and advertisers. It is platform where drivers give advertisers (advertising agencies, companies) the opportunity to place their ads on their vehicles and receive monthly pay. Advertisers, on the other hand, use a unique opportunity - an effective daily media - a vehicle that takes part in daily traffic.

The personal data we process

Personal data is any information about identified or identifiable natural person, including, webpage user and AutoPromo driver.

In order to ensure AutoPromo business activity, we need to process the following personal data, namely:

 

Identification data

For example, name, surname, personal identity number, date of birth, etc. information about AutoPromo driver needed to identify the person.

Vehicle data

For example, information about the vehicle, its daily route, as well as information on the driver's license, etc. data necessary to assess the possibility of cooperation.

Contact information

For example, an email address, a phone, an address that might be needed for communication.

Financial data

For example, information about the bank account that is required for accounting.

Application data usage

For example, distance travelled, date and duration, routes taken etc. data required for analysis of efficiency of business processes.

Location data

For example, during the use of an application, information about your actual location may be processed. We use different technologies to determine the location, including IP address and GPS.

Other information

Other information provided by AutoPromo driver.

This personal data is obtained directly from you or is generated as a result of the use of the AutoPromo application.

 

Purposes for processing personal data

The above personal data are processed for the following purposes:

 • to enter into a contract with AutoPromo driver;

 • to find the most suitable ad for your car based on the advertiser's interests and the information you provide when registering and completing additional information forms, which we can send to you if necessary;

 • for business process efficiency analysis and statistical purposes. For example, to develop and understand a standard AutoPromo driver`s profile based on the common features of most AutoPromo drivers;

 • to improve the quality of our services;

 • to communicate with you if necessary, including to inform you of any changes to our terms of service, as well as to inform you about advertisers who have expressed an interest in advertising opportunities on AutoPromo drivers’ cars;

 • to settle payments with Auto Promo drivers according to contract terms;

 • to provide information to state authorities in cases and in amounts specified in legislation.

Legal basis for processing personal data

AutoPromo does not process your personal data in ways not compatible with the initial purposes.

 

AutoPromo processes your personal data only, when such activity has legal basis, namely:

 • conclusion and performance of a contract, for instance, your personal data are necessary to sign and execute a contract with AutoPromo;

 • performance of legal obligation, for instance, to meet the legislative requirements such as accounting requirements relevant for invoices;

 • legal (legitimate) interests, for instance, raising public awareness about our operations and promotion of our services;

 • data subject consent, for instance, consent to use data about your location.

Recipients of personal data

Your personal data are safe and it is not transferred to third parties in any inappropriate ways.

Your personal data can be transferred to:

 • banks for payment processing;

 • state authorities in the cases specified in the regulatory framework;

 • advertisers. Advertisers receive only anonymized location data from GPS devices during the advertising campaign. Anonymized data means that the data subject is not identifiable. This allows us to prove to our clients that their brand is being seen in the locations where their campaigns are running. Personal data, such as your name and contact information, are not passed on to advertisers.

Storage terms

Personal data is stored until:

 • contractual obligations are fulfilled;

 • the purpose of the processing is achieved;

 • to the extent that the regulatory framework requires;

 • If the processing is carried out on the basis of your consent, your personal data will be processed as long as your consent is in force and has not been revoked.

 

AutoPromo takes appropriate measures to ensure that personal data are safe and that personal data are processed only in accordance with regulatory enactments and AutoPromo internal policies and procedures.

Your personal data are not transferred to countries outside the European Economic Area.

Principles of personal data processing

AutoPromo processes personal data according to the provisions of the General Data Protection Regulation in line with the following principles of personal data processing:

 • personal data are processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject (‘lawfulness, fairness and transparency’);

 • collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes (‘purpose limitation’);

 • are adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed (‘data minimization’);

 • are accurate and, where necessary, kept up to date; personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay (‘accuracy’);

 • are kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed (‘storage limitation’);

 • are processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorized or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organizational measures (‘integrity and confidentiality’).

Rights of data subjects

AutoPromo drivers, website visitors and other data subjects have all the rights guaranteed by the General Data Protection Regulation, such as:

 • right to have access to your personal data and receive information about processing;

 • right to demand amending of incorrect, imprecise or incomplete personal data. AutoPromo reminds about the need to update your data in the application if it changes;

 • right to be forgotten;

 • a right to withdraw your consent at any time regarding personal data processing;

 • a right to lodge a complaint within Data State Inspectorate.

 

Further information is available in the General Data Protection Regulation available online at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

AutoPromo is entitled to amend the Privacy Policy by publishing its current version on its website.

 

Эта оценка дохода основана на 30 днях вождения с рекламой на автомобиле. Обычно в течение 30 дней каждый водитель участвует в 2 рекламных кампаниях, в течение которых им предлагается как минимум 1 возможность принять участие во флешмобе рекламодателя. Флэш-моб - это путешествие по заранее спланированному маршруту рекламодателя и / или остановка и / или парковка автомобиля в указанном месте, выбранном рекламодателем. Участие во флешмобе не является обязательным, но водитель получает фиксированную оплату за участие.